Categories

No category available

Yoruba

Edtify
Eko Ede ati Asa Yoruba 3

Ní kété tí Ìjqba ŸApap`q gbé ètò `Σk´q káríayé (Universal Basic Education) jáde náà ni w´qn ti sq ètò `Σk´q náà di ti ql´qdún m´Σsàn-án. ŸEyí ló bí gbígbé k`qríkúl´q`qmù tuntun jáde.

 16

 3