Categories

No category available

Yoruba

Edtify
Alawiye (Primary 4)

ŸQn`å tí å fi ´n kq `ed`e Yor`ub´å yånjú ní `ode-`oní ni å fi kq `åwqn `Σk´q inú ìwé yìí. ‘F´åw`Σlì’ méjì kì í dúró fún oh`un `qr`q kånxoxo ní `ed`e Yor`ub´å. Nítorí n´å`å, bí ‘f´åw`Σlì’ méjì b´å dúró gbe årå wqn nín´u `qr`q kån n´å`å, `qt`q`qt`q ni

 29

 4